Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ  FORMULÁR

e-shopu POZORUJ.eu

(Slúži na reklamovanie vady a poškodenie tovaru, nie na odstúpenie od zmluvy)

 [

Predávajúci: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V. Telefón: 0905871127, e-mail: reklamacie@pozoruj.eu

Reklamácie posielajte na adresu Jána Hollého 180/60, Michalovce 07101, Slovensko. V prípade odoslania na inú adresu Vám budú vrátene balíky naspäť, a za prípadné finančné náklady pri preposlaní na zlú adresu nezodpovedáme. 

Zákazník:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:...................................................................

Ulica, číslo:.................................................................................................................

Mesto:.........................................................................................................................

PSČ:............................................................................................................................

Telefón:......................................................................................................................

Email:.........................................................................................................................

IČO:...........................................................................................................................

 

Týmto u Vás reklamujem nižšie popísaný tovar zakúpený dňa.................................

cez eshop: POZORUJ.eu, na internetovej stránke: www.pozoruj.eu

Číslo objednávky:...................................

 

Tovar:

................................................................................................................................

....................................................................................................

Popis vady :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Iné:

................................................................................................................................

...............................................................................................................

 

V rámci reklamácie žiadam (nehodiace sa  prečiarknite):

  • Tovar vymeniť
  • Žiadam zľavu
  • Žiadam tovar opraviť
  • Iné:...............................................................................................................
  • ....................................................................................................................

_______________________________________________________________

Vyjadrenie predávajúceho

 (výplní predávajúci)

 

Na základe vyššie uvedených informácii sme Vašu reklamáciu prijali dňa ......................

Reklamácia bola vybavená nasledovne: uznaná / neuznaná – odôvodnenie:

....................................................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Reklamácia bola vybavené / zamietnutá dňa: .............................................................

 

Reklamáciu vybavoval /meno, tel., mail/..................................................................... 

......................................................................................................................................

 

Ak bola reklamácia zamietnuté, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

.........................................................................................................................................

 

Číslo reklamácie: ........................................

 

 

                                                                                                ...........................................

Podpis, pečiatka

 

                                                                                                     

*nevhodné prečiarknite

Pozoruj.eu - Reklamačný formulár stiahnuť